Get Adobe Flash player

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej umożliwia odbywanie praktyk zawodowych szkolnych i studenckich zarówno w jednostkach organizacyjnych medycznych (oddziałach szpitalnych) jak i administracyjnych.


1.  Uczeń / Student ubiegający się o przystąpienie do praktyki zawodowej w oddziale szpitalnym lub komórce administracyjnej Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zgodę Dyrektora Centrum na podjęcie praktyki zawodowej w określonej jednostce organizacyjnej i w określonym zakresie oraz terminie. 
2. Wniosek o zgodę na odbycie praktyk zawodowych należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora Centrum najpóźniej na 14 dni przed ich planowanym rozpoczęciem (akceptowane są również wnioski przesłane pocztą tradycyjną na adres: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 43-360 Bystra ul. Fałata 2, oraz drogą elektroniczną na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). 
3. Wniosek rozpatrywany jest w terminie 7 dni od dnia złożenia.
4. W przypadku akceptacji wniosku, osoba ubiegająca się o praktykę zawodową otrzymuje pisemną zgodę na jej realizację na terenie Centrum wraz z podpisanym ze strony Centrum Porozumieniem w sprawie prowadzenia uczniowskich/studenckich praktyk zawodowych (wzór Porozumienia dostępny jest tutaj oraz w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA).
5. Dyrektor Centrum wyznaczy Opiekuna praktyki, w którego gestii jest sprawowanie nadzoru nad przebiegiem praktyki. 
6. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki uczeń/student zobowiązany jest dostarczyć do Działu kadrowo - płacowego Centrum podpisane przez Szkołę/Uczelnię Porozumienie wraz z wystawionym przez Szkołę/Uczelnię skierowaniem do odbycia praktyki zawodowej oraz planem praktyki.
7. Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej odbywa się poprzez odpowiedni wpis Opiekuna praktyk w Dzienniczku praktyk.

Obsługę organizacyjną praktyk zawodowych realizuje Dział kadrowo-płacowy Centrum; kontakt telefoniczny pod numerem: 33 / 4991 808 lub pocztą elektroniczną na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .