Get Adobe Flash player

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji lekarskich w następujących dziedzinach:

  • choroby płuc
  • choroby wewnętrzne
  • chirurgia klatki piersiowej

Prowadzimy specjalizacje zarówno w trybie rezydenckim jak i pozarezydenckim.

 Specjalizacje lekarskie w trybie rezydenckim
1. Lekarz zamierzający odbyć w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej specjalizację w trybie rezydenckim musi posiadać skierowanie do odbywania specjalizacji w trybie rezydenckim wystawione przez Śląski Urząd Wojewódzki – Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej.
2.  Z posiadanym skierowaniem należy zgłosić się do Działu kadrowo - płacowego Centrum, który dopełnia wszelkich formalności związanych z przygotowaniem wniosku do Ministerstwa Zdrowia oraz nawiązaniem i rozwiązaniem z lekarzem rezydentem stosunku pracy.
3.  Dyrektor Centrum wyznaczy Kierownika specjalizacji, w którego gestii jest ustalanie m.in. planu szkolenia specjalizacyjnego oraz miejsc odbywania staży kierunkowych, kursów i szkoleń. 
4.  W ramach odbywanej specjalizacji, za zgodą Kierownika specjalizacji oraz Dyrektora Centrum, lekarz może odbywać zewnętrzne szkolenia, kursy, staże. Odpowiedni wniosek należy złożyć każdorazowo najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia, kursu, stażu. 
5.  Uczestnictwo w kursie, szkoleniu, stażu należy potwierdzić na obowiązującym w Centrum druku „Polecenie wyjazdu służbowego” /tzw. delegacja/. 
6.  Po zakończonym szkoleniu, kursie, stażu lekarz zobowiązany jest dostarczyć zwrotnie do Działu kadrowo-płacowego druk „Polecenia wyjazdu służbowego”, celem potwierdzenia pobytu zgodnie ze zleceniem wyjazdu, a w przypadku otrzymania, również oryginał zaświadczenia, dyplomu, certyfikatu o ukończonym szkoleniu, kursie, stażu, celem dołączenia uwierzytelnionej kopii do akt osobowych.
7. Potwierdzenie odbycia specjalizacji w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej odbywa się poprzez odpowiedni wpis Kierownika specjalizacji oraz Dyrektora Centrum w Karcie szkolenia specjalizacyjnego.
 Specjalizacje lekarskie w trybie pozarezydenckim
1. Lekarz zamierzający odbyć w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej specjalizację w trybie pozarezydenckim musi posiadać skierowanie do odbywania specjalizacji w trybie pozarezydenckim wystawione przez Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach.
2.  Z posiadanym skierowaniem należy zgłosić się do Działu kadrowo - płacowego Centrum, który dopełnia wszelkich formalności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem z lekarzem stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.
3.  Dyrektor Centrum wyznaczy Kierownika specjalizacji, w którego gestii jest ustalanie m.in. planu szkolenia specjalizacyjnego oraz miejsc odbywania staży kierunkowych, kursów i szkoleń. 
4.  W ramach odbywanej specjalizacji, za zgodą Kierownika specjalizacji oraz Dyrektora Centrum, lekarz może odbywać zewnętrzne szkolenia, kursy, staże. Odpowiedni wniosek należy złożyć każdorazowo najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia, kursu, stażu. 
5.  Uczestnictwo w kursie, szkoleniu, stażu należy potwierdzić na obowiązującym w Centrum druku „Polecenie wyjazdu służbowego” /tzw. delegacja/. 
6.  Po zakończonym szkoleniu, kursie, stażu lekarz zobowiązany jest dostarczyć zwrotnie do Działu kadrowo-płacowego druku „Polecenie wyjazdu służbowego”, celem potwierdzenia pobytu zgodnie ze zleceniem wyjazdu, a w przypadku otrzymania, również oryginał zaświadczenia, dyplomu, certyfikatu o ukończonym szkoleniu, kursie, stażu, celem dołączenia uwierzytelnionej kopii do akt osobowych.
7. Potwierdzenie odbycia specjalizacji w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej odbywa się poprzez odpowiedni wpis Kierownika specjalizacji oraz Dyrektora Centrum w Karcie szkolenia specjalizacyjnego.

Obsługę organizacyjną specjalizacji realizuje Dział kadrowo-płacowy Centrum; kontakt telefoniczny pod numerem: 33 / 4991 808 lub pocztą elektroniczną na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.